Succesvol versnellen van investeringsbeslissingen

Het succes van een investering hangt o.a. af van de snelheid waarmee deze wordt geïntroduceerd. Binnen organisaties verloopt het investeringsproces vaak ongestructureerd, met als gevolg veel tijdverlies.

Directie, management en technisch specialist communiceren op verschillende niveaus met elkaar, waardoor besluitvorming vaak ongewild en onnodig wordt vertraagd. Onvoldoende zicht op de complexe toekomst van nieuwe, technische ontwikkelingen versterkt dit effect. Dit heeft verlies aan concurrentiekracht tot gevolg.

Hans Arnold, director
Technology Investment Group


Technology Investment Group TIG is bedrijven van dienst met het versnellen en het verhogen van de kwaliteit van investeringsbeslissingen. De doelstelling van onze dienstverlening is het versnellen van de investeringsbeslissing om samen te werken in de waarde keten met het doel sneller nieuwe en betere producten op de markt te brengen. Wij zijn gespecialiseerd in de vertaalslag van investeringsinformatie tussen uitbesteders en toeleveranciers. In onze projecten synchroniseren wij de communicatie vanuit specialisten naar directie en vice versa.

Een Technology Investment Project vangt aan met het samenstellen van investeringsteams. Dit zijn betrokken personen vanuit directie, management en technisch specialisten van uitbesteders. Een investeringsteam heeft als taakstelling mee te werken aan de stakeholders enquête en als team deel te nemen aan de Match Making Meeting tussen uitbesteders en toeleveranciers.

Investeringsteams worden vooraf uitgebreid geënquêteerd over hun investeringsvraagstukken, kritische succesvoorwaarden en financiële- en technologische onzekerheden. Het resultaat van de stakeholdersanalyse geeft inzicht in behoefte aan nieuwe innovaties, technologieën en organisatie cultuur waarmee een uitbesteder in de toekomst zou willen samenwerken.

Op basis van de enquête-analyse zoekt en coacht de Technology Investment Group leveranciers die hun gespecialiseerde knowhow ter beschikking willen stellen en deze willen demonstreren tijdens een Technology Investment Meeting (TIM) aan de betreffende uitbesteder. Op een TIM ontmoeten de investeringsteams van de uitbesteder en demonstrators elkaar. Knowhow overdracht over technologie en investeringen vindt plaats d.m.v. demo's, case presentaties en workshops.

Na afloop van de TIM blijft de Technology Investment Group de investeringsteams en demonstrators coachen via projectmatige follow up. Deze coaching is gebaseerd op Investeringsmanagement grondslagen. Dit houdt in dat businesscase en de projectinitiatie van de samenwerking wordt vastgesteld. Vervolgens kunnen de samenwerkende bedrijven de projectmanagers van de Technology Investment Group inschakelen om het samenwerkingsproject te managen.


Terug